Praktisk prosjektarbeid WIKI som kommunikasjonsplattform i PTF

 

I forbindelse med studiet  IKT i læring og vurdering ved Universitetet i Stavanger har jeg sammen med to andre kollegaer utarbeidet en wiki. Her er beskrivelse av wikien og hvorfor.http://ptfvg1-skienvgs.wikispaces.com/ – Wikien er kun tilgjengelig for medlemmer. Gi meg et hint om du ønsker en titt.Skien 22.5.2014

1 Innledning

Vi er tre lærere fra Skien vgs. som har vært så heldige å få delta på studiet IKT i læring og vurdering, og har dermed fått en utmerket mulighet til å kombinere faglig kompetanse og lære å bruke nye digitale verktøy. I denne praktiske prosjektoppgaven har vi fordypet oss i wiki, som er et web 2.0-samskrivingsverktøy.

Vi har opprettet en wiki som skal brukes i faget Prosjekt til fordypning på vg1 Service og Samferdsel, heretter kalt PTF. Service og samferdsel forkortes ofte til SA. PTF er et programfag på alle yrkesrettete programfag der målet etter endt skolegang er fagbrev. Siden dette er for pionerarbeid å regne for oss, har vi i denne oppgaven konsentrert oss om vg1. Blir vårt forsøk vellykket, ønsker vi å videreføre dette til vg2.

Udir. har utarbeidet en veileder til faget PTF:

Veileder PTF

Skien videregående skole har valgt å bruke praksis i bedrift som metode i PTF. Vi ønsker at alle elever skal få praktisk erfaring og kjennskap til yrkene som kan være relevante for dem.

2 Rammer

På grunn av oppgavens rammer blir oppgaven begrenset. Vi har hatt stort fokus på innhold og strukturen i wikien, digital kompetanse, faget PTF og hvordan vi skal fådette til å fungere sammen slik at det blir kompetanseheving både for elever og lærere. Leif Harboe anbefaler i sin bok om ”Grunnleggende ferdigheter for lærer” s 56 at Wiki brukes der arbeidet skal være av mer permanent art enn en del andre samskrivingsverktøy. Forskrifter og veiledninger fra Udir har vi brukt som grunnlag for innholdet i wikien. Det eksisterer mye teori, men vi har et begrenset utvalg som vi mener er relevant for innholdet i wikien og hvordan den er tenkt brukt.

 

3 Programområdet Service og Samferdsel

Ved å velge Service og Samferdsel vg1, kan elevene velge blant 8 forskjellige ulike fagbrev. På vg2 kan elevene velge fire ulike programområder som totalt gir 8 ulike fagbrevalternativer. Se figur.

SA en oversikt Etter fullført og bestått vg3 vil elevene ha fagbrev.

Elevene har derfor mange muligheter, men vår erfaring er at ungdommer i den alderen har svært lite kjennskap til hva de ulike yrkene innebærer av arbeidsoppgaver og muligheter. Noen ganger er elever skråsikre på hva slags fagbrev de ønsker, men etter en praksisperiode er de helt sikre på at dette skal de i alle fall ikke jobbe med. De fleste elevene er svært usikre på hva de skal bli.

Formålet med wikien er at den skal hjelpe elevene til å bli kjent med de ulike yrkene, det regionale og lokale næringslivet, læreplanmål, hvordan søke på jobb/lærlingplass, rettigheter/plikter og hvilke kriterier som ligger til grunn for standpunktkarakteren. Wikien skal være det stedet der elevene vil finne all relevant informasjon vedr. PTF.

Høsten 2013 utarbeidet Telemark fylkeskommune nye forskrifter[1] til hvordan de videregående skolene skal håndtere faget PTF. Fylket ønsker at alle elevene/skolene skal bruke de samme skjemaene og de samme vurderingskriteriene. De har gitt en presisering av hvordan læreplanen, som er hentet fra vg3, skal tilpasses til eleven og bedriften eleven er utplassert i. Denne presiseringen betyr at vår skole må justere nåværende praksis. Denne prosjektoppgaven ble da en ypperlig anledning til å legge til rette for at ikke bare vi som jobber i denne gruppen blir oppdatert, men at kollegaer kan bli oppdatert via denne wikien og med kollegabasert veiledning fra oss.

4 Praktisk hjelp

Vi tror at denne wikien kan være til hjelp når elevene skal velge programområde for vg2. og at elevene vil oppleve mer nærhet til det faktum at de faktisk skal ut i yrkeslivet og at veien dit allerede har startet. Den mener vi vil gi ungdommen en bedre mulighet til å kunne påvirke og legge til rette for mer aktiv deltakelse i faget. Noe som fremmer indre motivasjon.

Vi ønsker at elevene skal bidra med å presentere bedriftene de har hatt praksis i. Hvilke opplysninger som skal deles, bør diskuteres i klassen. Etikk, kundeomdømme, subjektive oppfatninger og/eller objektive oppfatninger er sentrale begreper som elevene i utgangspunktet må ta stilling til. Wikien inneholder forslag til hvilke opplysninger som elevene skal dele. Forslaget ligger som vedlegg.

Målet er at wikien skal fungere som en slags Wikipedia om bedrifter i lokalmiljøet. Det vil gi elvene et bedre grunnlag for å velge bedrift/bransje og bli mer bevisste på nytten av kunnskap og ferdigheter. Lista er et utgangspunkt og skal være åpen for justeringer i samarbeid med elevene. Alle elever skal i og etter praksisperioden fylle inn informasjon. Vi ser at bruk av datamaskin er en integrert del av skolehverdagen i videregående slik at å ta i bruk wiki som verktøy er en videreutvikling av vår databruk, Monitor 2011.

monitor

Vi opplever at de fleste elever er usikre på hva de vil møte når de skal ut i praksis. Elevene er også usikre til hvilke krav som stilles til praksisrapporten, hvordan skrive cv, søknad og hvordan forholde seg i intervjusituasjoner. Ved å etablere en wiki som samler trådene til alle de ulike kravene og forventingene i faget PTF og digital kompetanse, mener vi at vi har lagt godt til rette for at elvene skal kunne få den opplæringen og veiledningen Utdanningsdirektoratet vektlegger i sine veiledere.

5  Wiki og Creative Commons

Wiki er som kjent et web 2.0-verktøy der medlemmene kan samskrive og dele kunnskap i felles dokument. Gjennomføringen av wiki-prosjektet vil gi elevene god trening i å utvikle digitale ferdigheter. Vi har valgt å holde wikien lukket i første omgang, men knyttet PTF-wikien opp mot en Creative Commons-lisens.   Creative Commons er en ideell organisasjon som tilbyr gratis opphavsrettslisenser som kan brukes av hvem som helst på det verket man selv har skapt i et web 2.0-verktøy. Ved å bruke en Creative Commons-lisens kan vi som opphavspersoner enkelt formidle at vi gir andre tillatelse til å bruke vårt verk og hvordan den kan brukes. På den måten trenger ikke andre personer å spørre oss som opphavspersoner, om tillatelse til å bruke innholdet. Vi har hatt hjelp av denne linken/nettsted: http://creativecommons.org/choose/?lang=no, til å velge lisens. Lisensen plasserte vi på Home-siden i wikien.

Telemark Fylkeskommune har laget en egen guide/veileder for lærere som er ment til å vise hvordan man bruker dette. Guiden ligger som vedlegg.

 

6 Teori

6.1 Utdanningsdirektoratets veileder for faget PTF

I denne delen har vi valgt å ta med forskriften som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet i forbindelse med innføringen av faget. Uthevingene i sitatet er gjort for å vise hvordan vår wiki kan bidra til å oppfylle formålet med faget.

Udir. formulerer formålet med faget slik:

Veileder formål PTF

Udir peker på to klare målsettinger med faget:

 • Opplæringen skal være relevant for elevens fremtidige yrkesutøvelse
 • Samarbeid mellom næringsliv og skole, der fokuset er lokalt kompetansebehov

Vår wiki vil gi en mer grundig, systematisk og oppdatert informasjon om lokalt næringsliv og næringslivets behov for kompetanse fra elev til elev og skole, enn det vi praktiserer i dag på vår skole. Dagens praksis er at elevene skriver en praksisrapport, der de presenterer bedriften, ulike arbeidsoppgaver etc. Elevene presentere dette kun for lærerne i faget. Informasjonen om bedriften, arbeidsoppgavene og kompetansebehov blir ikke delt til andre lærere eller andre elever. Ved å bruke wikien tror og håper vi at informasjonen som den enkelte elev har ervervet i bedriften vil være til nytte for medelever og skolen som helhet. Elevene vil fortsatt skrive logg, rapport og ha en fremføring etter hver praksisperiode.

Wikien er også en metode/verktøy for å systematisere og utarbeide lokalt tilpassede læreplaner, siden hver elev skal linke/koble arbeidsoppgaver til læreplanmål og bedrift. I begynnelsen vil det nok være mer behov hjelp fra oss lærere i arbeidet med å tilpasse læreplaner, men slik vi mener wikien skal fungere, vil vi etter hvert få et stort utvalg av lokalt tilpasset læreplaner som er knyttet til den enkelte bedrift.

Vi vil også be bedriftene bidra med opplysninger som de selv, elevene eller vi lærere kan legge inn. Det kan være info om ekstrahjelp, ønske om lærling, hva de vektlegger av personlige egenskaper og ønsket kompetanse.

6.2 Bruk av Web 2.0 i skolen – regler og lovverk, etikk

Elevene skal utvikle digital kompetanse i skolen. Det handler ikke bare om evnen til teknisk bruk av IKT, men vel så mye om refleksjon, lover og regler vedrørende opphavsrett, personvern og etikk. I tillegg er det et stort ønske om at elevene skal oppleve at bruk av IKT kan bidra til økt læringsutbytte.

Udir. sier dette i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Til grunn for Rammeverket ligger Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring.

Betegnelsen grunnleggende ferdigheter betyr ikke at det handler om ferdigheter på et grunnleggende nivå, men disse ferdighetene er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag.

Rune J. Krumsvik, «Skulen og den digitale læringsrevolusjonen» peker på viktigheten av at læreren utvider sin digitale brukerkompetanse til å omfatte også de nye digitale mulighetene som Web 2.0-verktøyet innebærer som f.eks. facebook, twitter, blogg, wiki m.m.

Ola Erstad skriver i sin bok, «Digital kompetanse i skulen», om digital dannelse. (s. 111)

Digital dannelse handler om koblingen mellom menneskene og maskinene. Maskinene, IKT, har blitt en sentral del av våre i liv i vår kultur, og digital dannelse handler om hvordan vi mennesker kommuniserer med hverandre via IKT. Dette henger nær sammen med digital kompetanse. Det er høyst påkrevd at deltakerne i vårt digitale samfunn utvikler en kritisk og reflekterende holdning hvordan digital kommunikasjon påvirker det enkelte individ, samfunnet, kulturen og fellesskapet.

Erstad viser blant annet til nettleksikonet Wikipedia som er et «åpent nettsted» der alle som ønsker det, kan bidra med informasjon. På grunn av strukturen på nettstedet er Wikipedia et svært funksjonelt leksikon med mange spennende områder.

Via diskusjon og medbestemmelse skal elevene under veiledning fra oss lærere komme fram til en endelig liste over nødvendig informasjon om den enkelte bedrift. Bedriftsinformasjon som skal lagres skal ha nytteverdi for alle elvene. Målet er at de skal komme fram til at all informasjonen som skal produseres skal ha en verdi for deres egen praksis og opplæring samt deres valg for videre skolegang og fremtidige lærlingsstatus. Samtidig lærer de digital dannelse ved å reflekterer over hvilken type informasjon de skal produsere og dele på wikien. Konsekvenser i forhold til negativ omtale av bedriften er selvfølgelig alltid til stede. Dette er et tema vi som lærere må ha sterkt fokus på som f.eks.: Hva kan negativ omtale av en bedrift føre til?

Elevene må lære å være kritiske til det etiske og det juridiske perspektiv. Innenfor disse områdene vil lover om datalagring, personvern og etikk bli gjennomgått, diskutert og dokumentert. I undervisningen bruker vi nettsiden Dubestemmer.no som har flere undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft. I tillegg gis det informasjon om internettsider som Slettmeg.no med fler. Dette finnes i vår wiki.

Bakgrunn for å notere informasjon om bedriftens bruk av IKT og bedriftens krav til kompetanse er at vi ønsker at elvene skal realitetsorientere seg og fokusere på hvilken kompetanse bedriftene forventer at deres fremtidige arbeidstakere skal inneha. Vår tanke er at dette bidrar til forutsigbarhet og økt motivasjon for læring. Eleven blir da kjent med hva bedriftene ønsker at elevene skal ha av forkunnskaper i forbindelse med praksisutplassering. Tanken er da at elevene vil se nytteverdien av hvordan teori og praksis blir infiltrert i hverandre og ender opp i kompetanseheving og arbeidserfaring slik at elevene vil skjønne verdien av dette og tilstrebe seg å lære det som er påkrevd. Det bidrar også til forutsigbarhet og trygghet slik at elevene kan være rustet til å gjøre en god figur i praksisbedriften. En god bruk av en fyldig Wiki inkludert etisk bruk av IKT som vil bidra til å gi elevene struktur, trygghet og forutsigbarhet.

 

6.3 Klassemiljø – trygghet

Skolens hovedoppgave er å utdanne elever slik at de kan være til nytte for seg selv og samfunnet. Samfunnets krav til kompetanse har og bør ha store føringer for innhold i skolen. Vi lever i et informasjonssamfunn der kunnskap og nyheter blir delt i et stadig hurtigere tempo, der bruk av ny teknologi har en sentral rolle.

Ut av det trygge klassemiljøet og ut på egenhånd i praksisbedrift. Noen elever synes det er vanskelig å prøve seg alene i en bedrift med fremmede arbeidskamerater, en fremmed kontaktperson og med ukjente arbeidsoppgaver.

Definisjon på klasseledelse har vi hentet fra Terje Ogdens bok “Kvalitetsskolen” fra 2007.

Læringsmiljø Odden Wikien gir elevene kjennskap til bedriften og dermed bidrar til trygghet og forutsigbarhet. Siden bedriftene får tilgang til denne wikien, vil de også få informasjon om hvilke læringsmiljøer som fremmer god trivsel og læring,

Denne figuren finnes i andre bøker som omhandler pedagogikk, blant annet i Thomas Nordahl sin bok, Dette vet vi om klasseledelse s 31.

 

6.4 Didaktikk – MAKVISE

MAKVISE er noen enkle prinsipper som har som mål å sikre en god måte å presentere, formidle eller undervise stoff til en felles gruppe på. Det handler om å bruke et forståelig språk, gi tydelige forklaringer, stemmebruk og inkludere alle i gruppa. En god presentasjon inkluderer og verdsetter deltakernes tidligere erfaringer, noe som vil gi elevene mestringsfølelse og motivasjon for videre læring[2].

Vi har under neste avsnitt skrevet våre betraktinger under hver av de 7 prinsippene. Evaluering mener vi alltid bør finne sted i etterkant av undervisning/veiledning.

Motivasjon: Hva gjør vi for å få elevene interessert i emnet? Hvilke læringsaktiviteter kan bidra til motivasjon? Gjøre det litt morsommere eller hjelpe eleven i forståelsen av emnet og dermed virke motiverende?

PTFer i utgangspunktet et fag de fleste elevene liker. De fleste elevene er likevel noe usikker på hva som forventes av dem i bedriftene når det gjelder personlige egenskaper og kompetansekrav.

Wikien inneholder linker til blant annet Telemark Karrieresenters nettside der elevene vil finne ulike interaktive interessetester.

 

Aktivisering: Hva skal vi gjøre for å få dem til å delta aktivt, hva skal de arbeide med?

Elevene får servert en strukturert wiki, med all den informasjonen de trenger i PTF-faget. Slik det har fungert fram til nå har man informasjon spredt over mange ulike nettsteder, blant annet på ulike rom i Fronter, skolens hjemmeside og Telemarks fylkeskommunes hjemmeside.

Wikien oppfordrer til egenaktivitet til å gi og lese informasjon om bedriftene og om ulike arbeidsoppgaver. Se også motivasjon.

 

Konkretisering:Hvordan skal vi gjøre emnet forståelig og gi det relevans? Hvordan kan ulike læringsaktiviteter bidra til dette? Kan vi velge noe fra elevenes erfaringsbakgrunn?

Kan vi gi stimuli som øker deres forståelse?

Elevene vet at de skal ut i praksis, og målet med den yrkesfaglige utdanningen er et fagbrev. De fleste elevene har behov for konkretiserte oppgaver og struktur. Wikien er konkret og all informasjon som elevene trenger er samlet på et sted. De vil oppleve at ved å modellere, dvs. finne eksempler på tidligere rapportoppgaver/logger og besvarelser, får noe å strekke seg etter. Mange elever på vg1 har aldri skrevet en rapportoppgave før.

Slik vi ser det, er hele wikien en konkretisering av PTF-faget og Udirs formål med faget.

 

Variasjon: Hvordan skal vi gjøre emnet og arbeidsoppgavene varierte og engasjerende?

Wikien vil være en kommunikasjonskanal mellom elever, lærere og bedrifter. Elevene er i praksis en dag i uken ca. 10 uker før jul og 10 uker etter jul. Periodene elevene er på skolen brukes til forberedelser og etterarbeid i forbindelse med praksis. Elevene skal dokumentere arbeidsoppgaver og blir oppfordret til å bruke ulike digitale verktøy til dette, f.eks. bilder, video, lydfiler. Dette kan deles på wikien.

Elevene vil ha et bedre utgangspunkt for å velge bedrifter med helt andre arbeidsoppgaver på bakgrunn av det elevene selv produserer av informasjon om bedriftene etter et praksisopphold. Alle elevene blir deltakere og bidragsytere for alle. Se også samarbeid.

 

Individualisering, hvordan skal vi tilrettelegge best mulig for hver enkelte ut fra den enkeltes forutsetninger? Kan vi bruke ulike former for aktiviteter for å støtte ulike læringsstiler?

Alle elever har rett på tilpasset opplæring (Opplæringsloven § 1.2). Hvis elevene ikke får tilstrekkelig utbytte av den undervisningen som blir gitt, har eleven krav på spesialundervisning (Opplæringsloven § 5.1).

Wikien vil gi elevene en bedre mulighet til å velge riktig programområde for vg2 og i neste omgang hvilket fagbrev den enkelte skal ta. Interessetester og fyldigere informasjon om bransjen/bedriften enn det elevene får i dag på vår skole. Informasjon om de ulike arbeidsoppgavene vil også bidra til at vi lettere kan koble elev til tilpasset arbeidssted.

Samarbeid,hvordan skal vi skape fellesskap og bringe elevene sammen? Kan vi for eksempel be en gruppe elever samarbeide om å lage sine egne tester, eller diskutere et emne?     Elevene kan jobbe i grupper med å lage eksempler på cv og søknader som de legger ut på wikien. De kan også lage rollespill i forhold til intervju og første dag/møte i praksisbedrift. Oppsummering og «huskelapp» kan legges ut på Wikien. Video kan selvsagt benyttes i rollespill. Bedriftene vil bli invitert til å legge inn relevant informasjon slik at samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv blir styrket.

 Evaluering, Ved bruk av digitale tester som for eksempel kahoot.it og Fronter, lærer elevene seg å reflektere over egen læring i etterkant av arbeidsprosessene. Evaluering bidrar til å kunne tilpasse undervisningen ytterligere slik at elevene kan finne frem til læringsstiler og læringsformer de kan være mer tjent med. E-læring er et viktig pedagogisk virkemiddel for dagens og morgendagens elever.

Ved å lese andres elevers oppgaver og refleksjoner rundt arbeidserfaringer, vil elevene få utvidet sine oppfatninger om hvordan det er å være yrkesaktiv.

Denne wikien vil ha mange ulike vurderingsperspektiver:

 • Vi lærere må evaluere hvordan denne metoden og bruk av wikien fungerer i undervisningen.
 • Elevene skal evaluere hvordan de mener wikien har fungert
 • Evaluere elevene i faget PTF og elevens digitale ferdigheter

o   Wikien vil inneholde vurderingskriterier for begge deler

 

6.5 Evaluering av wikien og fag

Innhente opplysninger om fordypningsbedrift før praksisperioden. Vi har tenkt at det første elevene gjør i wikien er å legge inn opplysninger om den arbeidsplassen de ønsker å ha praksis / fordypning i. Opplysninger søkes på Internett, men også ved å besøke mulige praksisbedrifter eller søke opplysninger i eget nettverk. Elever som søker fordypning / praksis på samme stedet vil da ha god hjelp av wikien som en god informasjonskilde. Vurdering av om en bedrift passer elevens interesser, mulig fremtidig arbeidsplass eller som lærebedrift i et lærlingeløp vil være tilgjengelig i wikien.

I praksisperioden vil eleven bruke læreplanmål. Hvordan vi skal evaluere disse vil vi måtte finne ut av etter hvert og siden det er åtte forskjellige læreplaner. Vi ser etter det som er felles eller kan tolkes og brukes likt. Et av de læreplanmålene som kan tolkes og brukes likt, er å lage en presentasjon av praksis / fordypningsbedriften. Vi har lagt ut alle fagplanene i wikien og gulet ut disse læreplanmålene, slik at både faglærere og elever ser grunnlaget for vurderingen.

Bruke IKT til å presentere egen praksisbedrift. Ved slutten av praksisperioden lager elevene en praksisrapport hvor de binder teori til praktiske oppgaver ute i bedriften. Eksempler på gode praksisrapporter legges ut på wikien slik at elever ser hva som skal til for å lage en oppgave med høy måloppnåelse, – modellere. Godkjenning fra eleven som har laget praksisrapporten er en selvfølge. Etikk, omtale av praksisbedriften osv. vil selvfølgelig ha de strengeste krav. Eleven er innforstått med at praksisrapporten skal kunne vises til praksisbedriften. Dette setter krav til både praksiselev og praksisbedrift i den forstand at gode omtaler kan brukes som promotering. Elevene uttrykker glede og entusiasme over å praktisere det de har lært teoretisk i praksisbedriften.

Vurdering av IKT. Vi har tenkt å utvikle vår vurdering fra å gjelde det fagspesifikke fra læreplanene til mer omfattende bruk av IKT. Fra tidligere har vi brukt Word, Excel og PowerPoint som ligger i fagplanene samt det generelle målet om å bruke IKT. Nå har vi tenkt å utvide dette til innhenting av opplysninger og viderebruk av disse.

Telemark fylkeskommune har utarbeidet en IKT-standard for skolene i Telemark. Denne IKT standarden forteller hva eleven kan forvente av skolene når det gjelder bruk og opplæring innen IKT. Standarden ligger som vedlegg og slik vi ser det, ivaretar denne wikien dette.

Taksonomi, tre trinn i våre vurderinger. Hvis vi tar utgangspunkt i å presentere en praksis / fordypningsbedrift, vil starten være en liten, men viktig del. Vi tenker oss da Wikien som inneholder opplysninger om praksis / fordypningsbedriften. Den skal inngå i en rapport som omhandler elevens læring og erfaring fra praksisperioden. De viktigste i dette er å presentere rapporten. Eleven presenterer for to faglærere og har en PowerPoint-presentasjon som inngår i vurdering av presentasjonen. Alle lærere ser hvor godt eleven kan lærestoffet og gir vurdering i henhold til oppsatte kriterier.

Knytte wiki og fag sammen på noen områder. Det er kommet nye forskrifter om faget Prosjekt Til Fordypning hvor det skal i større grad tilpasses den generelle læreplanen og læreplanene på vg3 til en individuell læreplan.

Det er åtte læreplaner som er aktuelle. Vi har lagt dem ut på wikien og ”gulet ut” de aktuelle kompetansemålene. Når det gjelder vurdering av elevens bruk av wiki må vi sette opp de aktuelle kompetansemålene og lage kriteriene for måloppnåelse.

Vi har sett på Ingun Kjøl Viigs tabell som er hentet frahttp://vimeo.com/10976185,somigjen hentet fra medielærer Albertine Aaberge, Sogndal vgs. Denne gjelder blogg, men kan også brukes som utgangspunkt for wiki. Elisabeth Engum, som Ingunn Kjøl Viik henviser til i forelesning 14 Wiki, del 3 «Hvordan og hvorfor bruke wiki?», har vi også brukt som grunnlag.

http://pgelisa.wordpress.com/2009/04/11/vurderingsrubrikker-for-wikiskriving/#http://widgets.wp.com

Vi ønsker ikke å lage for mange vurderingskriterier i begynnelsen, men ønsker å utvide etter hvert når vi får mer erfaring. Vurderingskriteriene ligger som vedlegg.

 

7 Oppsummering

Dette har vært en svært lærerik og nyttig oppgave. Wikien har skapt engasjement hos oss, på vår avdeling og hos studierektor og rektor. Vi har presentert denne wikien på avdelingsmøte der tre personer fra vårt lokale næringsliv også deltok. De ga oss noen spennende presentasjoner:

 • Telemark Online – vekst via synlighet – ved Prosjektleder Hugo Pedersen[3]
 • «Byen i skyen» Skien – Prosjektleder Kristian Hauge[4]
 • Callerflow –

De arbeider med utvikling og bruk av IKT på vegne av flere andre lokale bedrifter i samarbeid med blant annet Telemark fylkeskommune, Google og Skien kommune, og responsen på vår wiki var udelt positiv. Så her ligger muligheter for videre samarbeid.

Per dags dato ser det ut til at denne wikien skal brukes av alle lærere og elever på vg1Service og samferdsel fra skoleåret 2014-2015. Vi har opprettet en «mal» som vi vil kopiere og bruke kopien av sikkerhetsmessige årsaker.

Elevene vil erfare at de er viktige bidragsytere for de andre elevene og oss lærere. De bidrar med nyttig informasjon om praksisbedrifter og sine erfaringer som bidrar til å gjøre valget lettere og riktigere, samtidig som de får samlet relevant informasjon på et sted. Skolen får en mer inngående kjennskap til hvilke kompetanse bedriftene etterspør og hvilke ønsker våre elever har. Skolen kan da i større grad legge til rette og tilpasse undervisningen deretter. Dette er i STOR GRAD i tråd med utdanningsministerens siste uttalelse om yrkesfagutdanning[5].

isaksenSenter for IKT i utdanningen slår fast at lærerne må engasjere seg. Det har i alle fall vi gjort med denne wikien. Oppgaven fikk et mye større omfang enn det vi først planla, men vi vet at dette vil være verdifullt og bidra til økt og ikke minst relevant læringsutbytte for både elevene og samfunnet.

Vi ønsker å avslutte med noen sannhetsord fra Karen Blixen[6]:

Skolen er ikke livet, og livet innretter seg ikke etter skolen; det er skolen som skal innrette seg etter livet.

 

 

8 Referanser

 Litteratur:

Erstad Ola, Digital kompetanse i skolen (2. utgave), (2005), Universitetsforlaget.

Harboe, Leif. (012) Grunnleggende ferdigheter for lærere. Universitetsforlaget.

Hoem Jon, Schwebs, Ture (2010), Tekst2null, Nettsamtalenes spillerom, Universitetsforlaget.

Krumsvik, Rune J.(2007), Skulen og den digitale læringsrevolusjonen, Universitetsforlaget.

Nordahl, T. og Hansen, O. (2012). Dette vet vi om Klasseledelse. Oslo: Gyldendal.

Monitor 2011, Skolens digitale tilstand

Ogden, Terje. (2007). Kvalitetsskolen. Oslo: Gyldendal Akademiske

 

Internettadresser:

Creative Commons:

https://sites.google.com/site/tfkpilot/home/delingsarena/guide-til-creative-commons/GuidetilCreativeCommons.pdf?attredirects=0 (Lesedato: 13.05-2014)

http://creativecommons.org/choose/?lang=no(Lesedato: 13.05-2014)

 

Didaktiske og faglige refleksjoner:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/roee-isaksen-vil-roeske-opp-i-yrkesfagene/a/10147603/

(Lesedato: 23.04-2014)

 

Du bestemmer, et undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft: http://www.dubestemmer.no/ (Lesedato: 09.05-2014)

 

Forskrifter fra Telemark fk. Faget PTF:

http://www.telemark.no/content/search?SearchText=ptf#.U0Geq1dX2ko

Lesedato: (06.04-2014)

 

Karen Blixen:

http://www.ordtak.no/index.php?emne=Skole%20og%20skolegang (Lesedato: 20.04-2014)

 

Kjøl Viigs tabell om vurdering av blogg:

http://vimeo.com/10976185 (Lesedato: 02.05-2014)

 

Kjøl Viigs tabell om vurdering av wiki

http://pgelisa.wordpress.com/2009/04/11/vurderingsrubrikker-for-wikiskriving/#http://widgets.wp.com (Lesedato: 02.05-2014)

Lovdata:

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

(Lesedato: 20.05-2014)

 

Makvise:

http://www.bi.no/forskning/learninglab/pedagogisk-forskning-viser/makvis-eller-kampvise-for-planlegging-av-undervisning/ (Lesedato: 20.04-2014)

 

 

Opplæringsloven:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-18-20102011/1/2.html?id=639490 Lesedato: 22.05-2014

 

Senter for IKT i utdanning, Digital kompetanse:

http://iktsenteret.no/tema/digital-kompetanse Lesedato: 10.04-2014

 

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/sok.html?quicksearch=Betegnelsen+grunnleggende+ferdigheter+betyr+ikke+at+det+handler+om+ferdigheter+p%C3%A5+et+grunnleggende+niv%C3%A5,+men+disse+ferdighetene+er+grunnleggende+for+l%C3%A6ring+og+utvikling+i+alle+fag.&id=87060 (Lesedato: 20.05-2014)

 

 

Utdanningsdirektoratet: Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel, grunnleggende ferdigheter:

http://www.udir.no/kl06/SSA1-01/Hele/Grunnleggende_ferdigheter/ (Lesedato: 10.04-2014)

 

Utdanningsdirektoratet: Rammeverk for grunnleggende ferdigheter: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Lareplangrupper/Rammeverk-for-grunnleggende-ferdigheter/ (Lesedato: 06.04-2014)

Utdanningsdirektoratet, Slettmeg.no er en råd– og veiledningstjeneste for den som føler seg krenket på nett:

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/Manifest-mot-mobbing/Voksne-skaper-vennskap/Digital-mobbing/Slettmegno/ (Lesedato: 09.05-2014)

 

Utdanningsdirektoratet Veiledning til Den generelle del av læreplanen

http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-LK06/(Lesedato 20.05-2014)

 

Utdanningsdirektoratet Veiledninger til læreplan: http://www.udir.no/Lareplaner/Veiledninger-til-lareplaner/Tidligere-veiledninger/Prosjekt-til-fordypning—Kunnskapsloftet/ (Lesedato: 10.04-2014)

Utdanningsdirektoratets Veileder for faget PTF: http://www.udir.no/Upload/Fagopplaring/veileder_prosjekt_til_fordypning.pdf?epslanguage=no, Lesedato: (10.04-2014)

Wikipedia:

http://no.wikipedia.org/wiki/WikipediaWikipedia (Lesedato 10.05-2014)

 

Bilder og figurer

Bilde av Utdanningsministeren – vg.no

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/roee-isaksen-vil-roeske-opp-i-yrkesfagene/a/10147603/

(Lesedato: 23.04.14)

 

 

Vedlegg nr. 1

 

Wikiens innhold vedrørende informasjon om bedrifter – (forslag per d.d.)

 • Bedriftens navn og bransjetilhørighet
 • Kontaktinfo
 • Bedriftens hjemmeside/nettside – elevene vurderer bruk og hensikt/nytteverdien i praksisperioden
 • Bedriftens twitterkonto – eleven følger med på bedriftens twitterkonto under praksistiden – vurderer bruk og hensikt/nytteverdien
 • Lærling

o   Tar bedriften inn lærlinger: Hvilke lærlinger (linke til de 8 fagbrevene som inngår i Service og samferdsel)

o   Har bedriften planer om lærlinger

o   Hva ser bedriften etter når de ansetter lærling

 • Praksis

o   Hva slags forkunnskaper er kjekt å kunne før man begynner i praksis

o   Er det noe annet man bør være obs på før man begynner i praksis. Tips til nestemann.

o   Hvilke arbeidsoppgaver skjer i bedriften

o   Hvilke arbeidsoppgaver/kurs etc. har elevene delta på

o   Tilpasse læreplanmåla i samarbeid med bedriften og lærer

o   Koble arbeidsoppgavene til læreplanmåla

o   Eventuelle forslag til hvordan arbeidsoppgavene kunne vært gjort annerledes

 • Hvilke språk burde man kunne om man ønsker jobb i denne bedriften.
 • Bruker bedriften kommunikasjonsplattform, f.eks Lync?
 • Trenger man IKT kunnskaper/digital kompetanse? Tips til eventuelle programmer man bør kunne noe om.

Vi ønsker at wikien skal fungere som en slags wikipedia om bedrifter i lokalmiljøet, at alle elvene får et bedre grunnlag for velge bedrift/bransje og bli mer bevisste på nytten av kunnskap og ferdigheter. Lista er et utgangspunkt og skal være åpen for justeringer i samarbeid med elevene. Alle elever skal i og etter praksisperioden fylle inn informasjon.

 

 

 

 

 

Vurdering av arbeid ift. presentasjon av praksisbedrift i wiki, både digitalt og faglig Digitalt ved bruk av wiki:
Kriterier for måloppnåelse Lav måloppnåelseKarakter 2 Middels måloppnåelseKarakter 3 – 4 Høy måloppnåelseKarakter 5 – 6
Viser god forståelse for teknologien Viser ikke eller liten forståelse for bruk av wiki og formatering. Viser forståelse for bruk av wiki og formatering. Viser god forståelse for bruk av wiki, formatering og fine løsninger.
Ekstern lenking Lite eller få lenker til relevant stoff. Greit med nødvendige lenker. Gode relevante lenker med fagstoff som viser oversikt og mye arbeid med stoffet.
Ekstern lenking Lite eller ingen lenking til stoff i egen wiki Noen relevante lenker til stoff i egen wiki. Viser forståelse for bruk av wiki med relevante lenker til stoff i egen wiki.
Bruk av kilder og referanser Det er ingen eller få referanser til pålitelige og relevante kilder. Noen pålitelige, aktuelle kilder og relevante kilder. God bruk av pålitelige, aktuelle kilder og relevante kilder.
Samarbeid, antall sider i samarbeidsoppgaven. Eleven har svært lite eller mangler bidrag på en Wikiside innenfor temaet. Arbeid som har bidratt på en god måte til Wikiside innenfor temaet. Svært godt eller den elev som har bidratt mest og riktig ved å være den førende i oppgaven.
Faglige vurderingskriterier Disse må ses i sammenheng med det digitale arbeide og vurderingskriteriene over
Kriterier for måloppnåelse Lav måloppnåelseKarakter 2 Middels måloppnåelseKarakter 3 – 4 Høy måloppnåelseKarakter 5 – 6
Bidrag til informasjon om praksisbedrift Eleven har lagt inn lite eller manglende informasjon om praksisbedriften på wikien. Eleven har lagt inn god og relevant informasjon om praksisbedriften på wikien. Eleven har lagt inn god og relevant informasjon om praksisbedriften på wikien. Eleven viser høy faglig refleksjon over arbeidsoppgavene og reflekterer over bedriftens samfunnsbidrag og bedriftens bruk av IKT.
Læreplanmål ved presentasjon av praksisbedrift. Eleven har ikke funnet det riktige læreplanmål, eventuelt flere. De er ”gulet” ut for å være lett å finne. Eleven har funnet læreplanmål og viser til sammenheng mellom læreplanmål og oppgaven med å presentere praksisbedrift. i wikien. Eleven har oversikt og viser til sammenheng mellom læreplanmål og oppgaven samt overordnede mål for faget.

[

Reklamer

Om Anne Vatten

Jeg har tre barn, 54 år og jobber som lærer ved Klovholt alternative skole i Skien kommune. Godt å være i klasserom sammen med elever. Ønsker å lære meg mer om å administrere og bruke denne boggen, men TTT. Ellers så har jeg en hund som er bare HELT fantastisk! Den får meg til å le og til å trimme! - uten å ta betalt;)
Bilde | Dette innlegget ble publisert i IKT bruk i skolen. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s